Tweet of @waappiee

https://twitter.com/waappiee/status/1145337691292090368

Tweet

Search time: 39ms

갤러리 쿵야사진 보는데 절반 이상이 청소하는 사진임 https://twitter.com/waappiee/status/1145337691292090368/photo/1

@nct_127
竜ryu

156 165 Google this image

taeyong: i do everything in this damn house https://twitter.com/nct_127/status/1081505296672018432/photo/1

그래서. 언제치울꺼야
쿵야가 계속 치워야겐니.
진짜너무힘들다..ㅠ https://twitter.com/bobbobbear6/status/1211927307411001344 https://twitter.com/bobbobbear6/status/1211927419675762689/photo/1

갤러리 쿵야사진 보는데 절반 이상이 청소하는 사진임 https://twitter.com/waappiee/status/1145337691292090368/photo/1

슈퍼엠에서 요리와 설거지, 모닝엔젤을 담당하고 있다는 태용이 🍙💕

요리하는 태용 설거지하는 태용
모닝엔젤 태용 https://twitter.com/Lv_7O1/status/1195541747205464065/photo/1

갤러리 쿵야사진 보는데 절반 이상이 청소하는 사진임 https://twitter.com/waappiee/status/1145337691292090368/photo/1

@97sprt
틴 ᐡɞ̴̶̷ ̫ ɞ̴̶̷ᐡ

139 193 Google this image

이 주먹밥 ... https://twitter.com/tsprtjk/status/1236876695258333186/photo/1