Tweet of @19_0830

https://twitter.com/19_0830/status/1366323302831022080

Tweet

Search time: 30ms

보면 볼수록 신기하네... 8일동안 담배연기 예쁘게 뱉는 방법이라도 배워왔나?
왼쪽이 2월 20일이고 오른쪽이 2월 28일.... https://twitter.com/19_0830/status/1366323302831022080/photo/1

@bam_pic
밤의기억🌰

20 10 Google this image

210220 토요일 밤공 스모크 빙초 막공 무대인사

해役 #강찬

- https://twitter.com/bam_pic/status/1364890832692670466/photo/1

보면 볼수록 신기하네... 8일동안 담배연기 예쁘게 뱉는 방법이라도 배워왔나?
왼쪽이 2월 20일이고 오른쪽이 2월 28일.... https://twitter.com/19_0830/status/1366323302831022080/photo/1

@slowsunset_pic
𝐒𝐥𝐨𝐰 𝐒𝐮𝐧𝐬𝐞𝐭

43 6 Google this image

210228 뮤지컬 스모크 커튼콜

"기실, 나는 광이 나지 않았나 보오"

#스모크 #강찬 https://twitter.com/slowsunset_pic/status/1366040639708700679/photo/1