Tweet of @1004nagi

https://twitter.com/1004nagi/status/1414449206761168897

Tweet

Search time: 35ms

내 머릿속엔 온통 분홍 고무줄로 묶은 금발 꽁지 생각 https://twitter.com/1004nagi/status/1414449206761168897/photo/1

@fightingyohi
마나미칭구 (교토 거주)

1 1 Google this image

다좋은데 왜 마스크를 이렇게 걸치고 있는 거야 혹부리영감님마냥 https://twitter.com/only_yjh_/status/1414226515823259650/photo/1