Tweet of @farashgardi

https://twitter.com/farashgardi/status/1415562189025550338

Tweet

Search time: 64ms

میدانیدچرا رسانه های فیک ازیک سیاهپوست وازیک هندی خداساختند؟
چون این نوع ادمهاکه مثلا ازخشونت دوری میکنند درزمین گلوبالیستها بازی میکنن وانان باخیالی اسوده میتوانندبه تاراج سرزمینی این افرادبپردازند
حالادرک میکنم که حق باقاتل گاندی بوده
انسان مگه چندسال عمرمیکندکه همش صبرکند؟! https://twitter.com/farashgardi/status/1415562189025550338/photo/1

میدانیدچرا رسانه های فیک ازیک سیاهپوست وازیک هندی خداساختند؟
چون این نوع ادمهاکه مثلا ازخشونت دوری میکنند درزمین گلوبالیستها بازی میکنن وانان باخیالی اسوده میتوانندبه تاراج سرزمینی این افرادبپردازند
حالادرک میکنم که حق باقاتل گاندی بوده
انسان مگه چندسال عمرمیکندکه همش صبرکند؟! https://twitter.com/farashgardi/status/1415562189025550338/photo/1

این پتیاره که باکمک فیک نیوزها مادر ترزا وقدیس معرفی شده بود
کره ای پس انداخت که اسم کثیفش، دکنرفاوچی سازنده ویروس کرونا باکمک گلوبالیستها ست

حالا به دقت درموردکسانیکه رسانه ها ازانان قهرمان میسازند تمرکزکنید
درایران نرگس محمدی ونسرین ستوده دراب نمک گلوبالیستهاهستند https://twitter.com/farashgardi/status/1411586999555854337/photo/1

@0423chappe
𝐐春にゃんこ17🐈🐾🌸🦄✨💖

8 14 Google this image

マザーテレサ→本当はファザーテレサ
そしてこの目のアザは何を意味する?
貴方ならもうお分かりですね☝ https://twitter.com/0423Neko/status/1411594744015114241/photo/1