Tweet of @dhddhd030

https://twitter.com/dhddhd030/status/1438362255658139654

Tweet

Search time: 44ms

@DOYOUNG__21
️ ²⁶톺

358 554 Google this image

얘들아 도영이가 흰옷에 백발브릿지 하고 귀에 뱀까지 감았다..... 이건 된다 https://twitter.com/DOYOUNG__21/status/1437069326192836619/photo/1

어머나세상에ㅜ지금 귀에 있는게 뱀이었어?? https://twitter.com/ohohohweyoung/status/1437069544678252545/photo/1