Tweet of @pamgzip127

https://twitter.com/pamgzip127/status/1521053939143110656

Tweet

Search time: 18ms

그래 이거...
이거 너무... 데이지랑 메이슨 생각나서
죽고싶었음... https://twitter.com/pamgzip127/status/1521053939143110656/video/1

형 생방송중에 루비 이런식으로 들키는 날 올까봐 진심으로 겁나기 시작함 https://twitter.com/Rs_ookie/status/1545717934273703937/video/1