Tweets of @qhdwl_

(~)

Tweet

Search time: 177ms

@jyatangam
쟈탕📍

1 3 Google this image

재현이 눈화장 붉은 계열로 진하게 할 때 너무 좋음 도화살 메이크업 세상에서 제일 잘 어울리는 남자 https://twitter.com/jyatangam/status/1440349984772145169/photo/1

@qhdwl_
߮߰💚߮߬↝

@qhdwl_
߮߰💚߮߬↝

0 2 Google this image

진짜 미쳐 정재현 ㅠㅠ 흑흑 https://twitter.com/myyouthjh/status/1440300990222143488/video/1

와 여기 재현이 고화질 얼빡 너무 황홀함 https://twitter.com/myyouthjh/status/1440300990222143488/video/1

@metchaumang
아스카( ͡•. •. ͡ )🐯🌱🟢📍💙

8 20 Google this image

홀랭 신기한거올라왓네 https://twitter.com/metchaumang/status/1440300187314888716/video/1

@NBZI27
어쩔busy. tv

1181 767 Google this image

추석일과얘기하는데 김정우가
소고기무국뜯고
아침여섯시에일어나
깨털어
밥먹어

여기까지존나웃엇는데
갑자기정재현이

소밥줘
개밥줘

이러는데 ㄹㅇ참지못하고쓰러짐 https://twitter.com/NBZI27/status/1440289503566962689/video/1

@qhdwl_
߮߰💚߮߬↝

@allofzeus
떡보기

382 508 Google this image

아침 6시에 일어나
깨 털어
밥 먹어
요바이브

아 정우 이거 알아 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ https://twitter.com/allofzeus/status/1440288794800902153/video/1

@blmjm
ʙʟᴏᴏᴍɪɴɢ

28 36 Google this image

아 어제 너무 웃어서 그런가 ya화첩옷 입었네 이 생각들음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ https://twitter.com/blmjm/status/1440282181817942019/photo/1

@qhdwl_
߮߰💚߮߬↝

@qhdwl_
߮߰💚߮߬↝

0 6 Google this image

아악 애들 한복입었네 ㅠㅠ
재현이 완전 복숭아🍑 https://twitter.com/qhdwl_/status/1440281336489545739/photo/1

@qhdwl_
߮߰💚߮߬↝

2 4 Google this image

완전 한국남편이랑 외국남편같다 https://twitter.com/qhdwl_/status/1440281651666325509/photo/1

@qhdwl_
߮߰💚߮߬↝

2 4 Google this image

완전 한국남편이랑 외국남편같다 https://twitter.com/qhdwl_/status/1440281651666325509/photo/1

@qhdwl_
߮߰💚߮߬↝

0 6 Google this image

아악 애들 한복입었네 ㅠㅠ
재현이 완전 복숭아🍑 https://twitter.com/qhdwl_/status/1440281336489545739/photo/1

@blmjm
ʙʟᴏᴏᴍɪɴɢ

28 36 Google this image

아 어제 너무 웃어서 그런가 ya화첩옷 입었네 이 생각들음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ https://twitter.com/blmjm/status/1440282181817942019/photo/1