Tweets of @jju_berry2

(~)

Tweet

Search time: 131ms

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 0 Google this image

2월에도 잘부탁드립니드아앙!!
2월에는 계옮을 하고싶어서용
수다떠는 장소만 옮겨서
또 같이 수다떨어욥*⸌☻ັ⸍* https://twitter.com/jju_berry2/status/1620555689423929345/photo/1

@likeabdcake
🫧🍰🫧

1 6 Google this image

강아띠는 눈이 좋지 넘 사랑스러워 진짜 눈도 아닌데 너랑 있으니까 매일이 꼭 크리스마스 같아서 https://twitter.com/likeabdcake/status/1469596219320455168/photo/1

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 1 Google this image

......미쳐..미쳤다미칫다..내가미치겠어.. https://twitter.com/jju_berry2/status/1619230086041051136/photo/1

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 1 Google this image

......미쳐..미쳤다미칫다..내가미치겠어.. https://twitter.com/jju_berry2/status/1619230086041051136/photo/1

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 1 Google this image

......미쳐..미쳤다미칫다..내가미치겠어.. https://twitter.com/jju_berry2/status/1619230086041051136/photo/1

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 1 Google this image

......미쳐..미쳤다미칫다..내가미치겠어.. https://twitter.com/jju_berry2/status/1619230086041051136/photo/1

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 0 Google this image

신세대열심히 쫒아가볼게....너무멀리가지만말아줘ㅜㅜㅜㅜ https://twitter.com/jju_berry2/status/1618269522565410818/photo/1

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 0 Google this image

신세대열심히 쫒아가볼게....너무멀리가지만말아줘ㅜㅜㅜㅜ https://twitter.com/jju_berry2/status/1618269522565410818/photo/1

우리 선우야 ????????😭🥲🥹🥲🥲 https://twitter.com/luvszun/status/1616095313118515203/photo/1

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 0 Google this image

신세대열심히 쫒아가볼게....너무멀리가지만말아줘ㅜㅜㅜㅜ https://twitter.com/jju_berry2/status/1618269522565410818/photo/1

아 ㅁㅊㅋㅋㅋ꙼̈ㅋ̆̎ㅋ̊̈ㅋ̌̈ㅋ̄̈ㅋ̐̈ㅋ̑̈ㅋ̆̈ㅋ̤̫ㅋ̤̮ㅋ̤̻ ㅋ꙼̈ㅋ̆̎ㅋ̊̈ㅋ̌̈ㅋ̄̈ㅋ̐̈ㅋ̑̈ㅋ̆̈ㅋ̤̫ㅋ̤̮ㅋ̤̻ https://twitter.com/sw20475/status/1618263921340862466/photo/1

@jju_berry2
ˢˡᵒʷ베리비🍒

0 0 Google this image

신세대열심히 쫒아가볼게....너무멀리가지만말아줘ㅜㅜㅜㅜ https://twitter.com/jju_berry2/status/1618269522565410818/photo/1